Statystyki
http://youtu.be/XUXurYHNoEA&autoplej=1&kolorek=123456&lup=1&typek=1

Statut Związku

Pobierz pliki

STATUT

ZWIĄZKU HODOWCÓW
KANARKÓW " CANARIA "
W Gliwicach

ROZDZIAŁ I
Nazwa i siedziba stowarzyszenia, teren działalności i charakter prawny

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Związek Hodowców Kanarków "Canaria" w
Gliwicach, W dalszych paragrafach zwane w skrócie: Związkiem lub "Canarią".

§ 2
Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą miasto Gliwice.

§ 3
Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4
Związek używa pieczęci podłużnej, której treść i wzór ustala walne Zebranie Członków Związku.

§ 5
Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków Związku.

§ 6
"Canaria" może przyjmować darowizny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II
Cele i formy działania

§ 7
Związek jest organizacją społeczną zrzeszającą osoby interesujące się hodowlą kanarków
(kolorowych,kształtnych i śpiewających), papug i innych ptaków egzotycznych oraz ochroną ptakówdziko żyjących.

§ 8
Celem Związku jest upowszechnienie hodowli kanarków i ptaków egzotycznych wśród szerokich rzesz społeczeństwa jako niezmiernie interesujące hobby.

Rozdział III
Zadania Związku


§ 9
            a) Propagować tezę, że dzięki obcowaniu z ptakami stajemy się wrażliwsi
      na otaczającą nas przyrodę i mamy możliwość zapoznawać się z
tajnikami biologii.
    b) Cuwanie nad racjonalną hodowlą i udzielanie porad fachowych.
c) Zaopatrywanie członków Związku w obrączki rodowe.
d) Czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu moralnego i
wychowawczego wśród członków Związku.

Rozdział IV

Fundusze związku stanowią:

        § 10
                  a) Składki członkowskie.
b) Dotacje.
    c) Darowizny.

§ 11
Wysokość rocznej składki członkowskiej, którą członek winien uiścić do
końca miesiąca listopada roku poprzedniego ustala zebranie Związku.

Rozdział V
Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 12
Członkowie dzielą się na:
a) Członków zwyczajnych.
    b) Członków młodzieżowych.
 c) Członków chonorowych.
  d) Członków wspierających.

§ 13
Członkiem zwyczajnym Związku może być pełnoletni obywatel jeżeli:
                    a) Wniesie pisemną deklarację do Zarządu Związku.
        b) Zostanie przyjęty przez Zarząd Związku.
    c) Uiści wpisowe i składkę członkowską.
    d) Hoduje kanarki lub ptaki egzotyczne.
e) Zapoznał się ze statutem Związku.

§ 14
Członkiem młodzieżowym Związku może być osoba niepełnioletnia jeżeli wypełni warunki wymienione w § 2 a ponadto przedłoży Zarządowi Związku pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Osoba ta może być zwolniona z opłaty składki członkowskiej albo opłacić tylko jej część.

§ 15
Członkiem honorowym Związkumoże zostać obywatel polski lub innego kraju, jak również osoba prawna. Tytuł nadaje walne zebranie Związku osobom, które nie będąc członkami wykazaływały by zainteresowanie działalnością Związkui swoją pomocą przyczyniły się do rozwoju Związku. Członek honorowy nie ma prawa wybierać i być wybieranym do władz Związku.

§ 16
Członkiem wspierającym może być obywatel lub osoba prawna, która uznaje cele Związku i przez swoje świadczenie wpływa na jego rozwój. Członek wspierający nie bierze udziału w wyborach i nie może być również wybieranym do władz Związku.

§ 17
Członkowie zwyczajni mają prawo:
  a) Uczestniczyć w zebraniach Związku.
                  b) Wybierać i być wybieranym do władz Związku.
                                                              c) Korzystać z pomocy dotyczącej hodowli kanarków i ptaków egzotycznych.
                                                                                                  d) Poddawać ocenie działalność Związku, jego władz a także wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Związku.

§ 18
Obowiązkiem członka zwyczajnego jest:
                                a) Branie czynnego udziału w zebraniach i pracach społecznych na rzecz Związku,
                                stosować się do postanowień statutu, regulaminów, uchwał i decyzji Związku.
                                  b) Dbać o dobre imię Związku, być koleżeńskim i uczciwym wobec swoich kolegów.
  c) Regularnie opłacać wszystkie świadczenia na rzecz Związku.
d) Chronić własność Związku jako wspólne dobro członków.

§ 19
Członkostwo zwyczajne wygasa przez:
                                                      a) Dobrowolne wystąpienie i zgłoszanie na piśmie przy równoczesnym uregulowaniu wszystkich należności na rzecz Związku.
                  b) Skreślenie przez Zarząd związku na skutek nie opłacenia w terminie rocznej składki członkowskiej.
c) Skreślenie z ewidencji członków na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Związku.

§ 20
Członkostwo honorowe wygasa przez:
            a) Dobrowolne zrzeczenie się tytułu członka honorowego.
b) Pozbawienie tej godności przez Zarząd Związku.

§ 21
Członek wspierający jest zobowiązany regularnie wywiązywać się z deklarowanych świadczeń i przestrzegać uchwały Związku.

Rozdział VI
Struktóra Organizacyjna Związku


§ 22
Władzami i Organami Związku są:
                            a) Walne Zebranie Członków Związku.
b) Zarząd Związku.
    c) Komisja Rewizyjna.
d) Sąd Koleżeński.

§ 23
Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Członków Związku.
Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 24
Walne Zebranie Zwyczajne odbywa się corocznie w termninie do 15 lutego.
Walne Zebranie nadzwyczajne może się odbyć na żądanie:
      a) Władz nadrzędnych.
b) Zarządu Związku.
            c) Połowy członków Związku.
 d) Komisji Rewizyjnej.

§ 25
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbywa się co 3 lata.

§ 26
Walne Zebranie zwołuje Zarząd Związku, zawiadamiając członków o terminie zebrania i porządku obrad przynajmniej 14 dni przed zebraniem.

§ 27
Do ważności uchwał Walnego Zebrania wymagana jest obecność minimum 50% członków Związku.

§ 28
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
Głosowanie tajne przeprowadza się na wniosek chodźby jednego członka Związku obecnego na Zebraniu.

§ 29
W przypadku głosowania tajnego wybiera się komisję Skrutacyjną.
Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą być wybierani do Władz i Organów Związku, które wybierane są w głosowaniu tajnym.

§ 30
Walne Zebranie Związku:
 1. Uchwala wytyczne programowe i zatwierdza plan pracy Związku.
 2. Rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdanie Zarządu za rok sprawozdawczy.
 3. Rozpatruje wnioski Komisji Rewizyjnej i udziela lub nie udziela absolutorium Zarządowi.
 4. Dokonuje wyboru nowego Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego.
 5. Uchwala rozwiązanie Związku, jeżeli z pewnych określonych powodów straci Związek możliwość dalszego istnienia.

Rozdział VII
Zarząd Związku


§ 31
Zarząd Związku składa się z:
a) Prezesa.
        b) V-ce Prezesa.
    c) Sekretarza.
  d) Skarbnika.
      e) Gospodarza.
                                      f) Członka do spraw szkoleniowych.

§ 32
Zarząd Związku jest odpowiedzialny za swą działalność przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 33
Do zakresu działalności Zarządu Związku należy:
 1. Kierowanie sprawami Związku i reprezentowanie go na zewnątrz.
 2. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu oraz bilansu za rok sprawozdawczy.
 3. Przyjmowanie nowych członków do Związku.
 4. Wykonywanie prawomocnych orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.
 5. Prowadzenie ewidencji członków Związku.
 6. Prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej Związku.
 7. Prowadzenie szkolenia członków w zakresie hodowli.

§ 34
Zarząd Związku lub poszczególni jego członkowie, członkowie Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego
mogą być zawieszeni w swych czynnościach przez Walne Zebranie w przypadkach:
a) Bezczynności.
                                                        b) Nie stosowania się do przepisów niniejszego statutu.
                      c) Działania na szkodę Związku.

§ 35
W wypadku zawieszenia w czynnościach prezesa, obowiązki jego przejmuje `V-ce prezes.

§ 36
Zebrania ZarząduZwiązku odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie mniej niż raz w miesiącu z przerwą w miesiącach letnich lipiec i sierpień.

§ 37
Zarząd Związku zobowiązany jest do przeprowadzania raz w miesiącu ( za wyjątkiem miesięcy letnich lipiec i sierpień ) zebrania członków, z którego sporządza się protokół.

§ 38
Zarząd Związku kompetentny jest do podejmowania uchwał. Do ważności uchwał potrzebna jest obecność 4 członków Zarządu w tym prezesa.
Uchwały zapadają większością głosów członków Zarządu, a w razie równości roztrzyga głos prezesa.

Rozdział VIII
Komisja Rewizyjna Związku

§ 39
Komisja rewizyjna składa się z 3 członków. Wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 40
Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole działalności finansowej, gospodarczej i administracyjnej Zarządu Zwiąsku przynajmniej raz w roku.
Ze swej działalności składa pisemne sprawozdanie na Walnym Zebraniu, jak również składa wniosek o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi.

Rozdział IX
Sąd Koleżeński Związku


§ 41
Sąd Koleżeński składa się z 3 członków. Wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 42
Sąd Koleżeński powołany jest do orzekania w sprawach:
                                        a) Zarzutów dotyczących postępowania członków w zakresie działalności hodowlanej.
b) Uchybień przeciw statutowi lub regulaminom Związku.
                                                                              c) Sporów i zarzutów powstałych między członkami na tle ich wzajemnych stosunków hodowlanych na wniosek zainteresowanych stron.

§ 43
Członkowie Zarządu nie mogą być oskarżeni przez Sąd Koleżeński Związku. Ich sprawę rospatruje Walne Zebranie.

§ 44
Sąd Koleżeński ma prawo w trybie dyscyplinarnym do udzielenia następujących kar:
      a) Upomnienie.
b) Nagana.
                                                                    c) Zawieszenie w prawach członka na okres jednego roku.
                        d) Wykluczenie ze Związku.

§ 45
Wykluczenie ze Związku jest dopuszczalne wtedy gdy obwiniony popełnił czyn narażający Związek na istotne straty materialne, lub był już karany zaprzewinienia § 4.

§ 46
Od orzeczenia Sądu koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Związku w terminie 30 dni od otrzymania orzeczenia.

§ 47
Wykonanie prawimocnie orzeczonych kar, jak również zawieszenie w prawach członka należy do czynności Zarządu Związku.

Rozdział X
Postanowienia Końcowe


§ 48
 1. Dla ważności zobowiązań w sprawach majątkowych wymagane jest złożenie podpisu przez prezesa i skarbnika zarządu.
 2. Sposób prowadzenia gospodarki finansowej będzie zgodny z odpowiednimi zarządzeniami władz państwowych.
 3. Związek przeprowadzać będzie corocznie w miesiącu listopadzie konkurs ptaków wyhodowanych , z oceną ekspertów Polskiej Fereracji Ornitologicznej i wystawą dla mieszkańców zgodnie z przyjętym regulaminem.
 4. Po rejestracji Związek podejmie działania mające na celu wejść do struktur Polskiej Federacji Orniotologicznej.
 5. Związek jest kontynuatorem ponad półwiecznej działalności Oddziału Gliwickiego Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych.


                                                                                                      Gliwice, dnia 07.02.2005 r


Stowarzyszenie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy w dniu 6.05.2005 r pod numerem KRS 0000233479

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW